CZEN
> O společnosti
Úvod > O společnosti > Informace pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu společnosti COMGUARD a.s.

 

Řádná valná hromada se bude konat dne 15. června 2018 ve 14:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Sochorova
3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno.

Více informací naleznete v pozvánce ZDE.

 

 

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti COMGUARD a.s. a lhůty pro odevzdání akcií


Statutární ředitel společnosti COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 04305426, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. B 7361 („Společnost“), v souladu se zákonnou povinností zveřejnění a uveřejnění dle ust. § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje tímto, že valná hromada Společnosti konaná dne 7. října 2016 přijala rozhodnutí o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie, a to takto:

“1.  Valná hromada rozhoduje o přeměně všech akcií emitovaných společností COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 04305426, jakožto cenných papírů na zaknihované akcie jakožto zaknihované cenné papíry. Akcionářům se stanoví lhůta k odevzdání listinných akcií společnosti v délce dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady. Při odevzdání akcií je akcionář povinen sdělit společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

2.   V souladu s rozhodnutím o přeměně všech akcií emitovaných společností COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 04305426, na zaknihované akcie valná hromada rozhoduje, že stanovy společnosti COMGUARD a.s., se sídlem Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 04305426, se mění takto:

a)    Čl. 5 odst. 3. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:
Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.

b)    Čl. 5 odst. 9. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:
Převod zaknihované akcie je vůči Společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.“

Statutární ředitel Společnosti v návaznosti na rozhodnutí valné hromady o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti odevzdali všechny listinné akcie emitované Společností. Lhůta, ve které je akcionář povinen odevzdat listinné akcie Společnosti, činí dva měsíce ode dne tohoto zveřejnění rozhodnutí valné hromady Společnosti o přeměně akcií Společnosti. Místem určeným pro odevzdání listinných akcií je adresa sídla Společnosti Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, a to pracovní dny od 08:00 do 14:00 hodin, nebude-li mezi akcionářem a Společností dohodnuto jinak.

Při odevzdání listinných akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. Akcionáři si pro účely zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkové účty v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP  prostřednictvím účastníků CDCP, tj. prostřednictvím účastnických bank nebo obchodníků s cennými papíry (seznam účastníků CDCP je dostupný na internetové stránce http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).

 
V případě, že akcionář neodevzdá listinné akcie v určené lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového účtu, bude Společnost postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Akcionáři při odevzdání listinných akcií prokážou svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně:

  • Akcionář – fyzická osoba předkládá platný doklad o totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);
  • Akcionář – právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštního předpisu nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba za něj jednající se prokazuje platným dokladem o totožnosti;
  • Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele a dále se podle své povahy zmocněnec prokazuje obdobně jako akcionář.


Statutární ředitel společnosti COMGUARD a.s.

 
Linkedin Twitter Facebook YouTube