Informace pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu 27.6.2019

Program valné hromady se rozšiřuje na návrh kvalifikovaného akcionáře Karla Tafta o bod Rozhodnutí o schválení auditora účetní závěrky Společnosti.

 

Doplněný program:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018, zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a dalších souvisejících dokumentů
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2018
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti
6. Rozhodnutí o schválení auditora účetní závěrky Společnosti
7. Závěr

Doplněné usnesení:
Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6 - Rozhodnutí o schválení auditora účetní závěrky Společnosti
„Valná hromada schvaluje auditora účetní závěrky Společnosti za roky 2018 až 2020, a to FSG Finaudit, s.r.o., auditorská společnost, evidenční č. KAČR 154, IČ: 61947407,
se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc“

V Brně dne 12.6.2019

ThreatGuard 2.0 - vylepšený virtuální analytik šetří Váš čas a peníze!

Každá hrozba je srozumitelně popsána a opatřena doporučením na úrovni změny konfigurací nebo postupů.