Zpracování osobních údajů

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

 

Firma COMGUARD a.s. jako B2B distribuční společnost se snaží o maximální spokojenost zákazníků a partnerů, kterým poskytuje služby v oblasti ICT se zaměřením na bezpečnost. Naší snahou je poskytované služby maximálně přizpůsobit potřebám klientů a v co nejlepší kvalitě.

K tomu využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou a věnujeme jí zvláštní pozornost. Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů (dále také OÚ) jako i obecná ochrana dat je pro nás důležitou záležitostí našeho podnikání. Důkazem zvýšeného zájmu je integrovaný systém řízení kvality a bezpečnosti informací, který je pravidelně auditován a certifikován dle standardu ISO 9001 a 27001. OÚ zpracováváme plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Rozsah osobních údajů – GDPR – vždy zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám poskytnete.

Zpracováváme osobní údaje, které obvykle zahrnují pouze:

Obchod a Marketing

  • jméno a příjmení, titul;
  • pracovní zařazení;
  • e-mailovou adresu;
  • fotografie účastníků akcí;
  • telefonní spojení;
  • společnost;
  • kontaktní adresu;
  • další údaje, jako jsou např. informace o preferencích v oblasti ICT.

Smluvní vztah - navíc proti již uvedeným mohou obsahovat

  • údaje z předložených dokladů (datum narození, adresa, telefonní spojení);
  • identifikace zařízení.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Souhlas se zpracováváním osobních údajů nám poskytujete z důvodů dle Vámi vybraných preferencí nebo z důvodu smluvního vztahu (nejčastěji mezi vaším zaměstnavatelem nebo s vámi jako fyzickou osobou nebo v rámci realizace podpory k produktům které byly naší společností v rámci B2B distribuce na trh EU dodány).

Jde o Váš zájem o poskytování informací z naší strany o novinkách v oblasti ICT, poskytnutí produktových informací, obchodních nabídek, aktuálních ceníků, zajištění licencí, podpory k dodaným licencím, HW, SW, evidence klientů z důvodu statistik a za účelem zjištění relevantních potřeb subjektu údajů, nejčastěji pak zasílání pozvánek na konference, workshopy, semináře, webcasty a webináře.

Jak dlouho a jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, a to pouze po dobu platnosti uděleného souhlasu (max. 5 let) nebo po dobu platnosti smluvního vztahu či licence pro kterou může být vyžadována podpora, pokud jste nám nebo váš zaměstnavatel OÚ sdělil pro účely dodání zboží, licencí, HW, SW, v těchto případech může být délka a rozsah zpracování upravena individuální smlouvou.

S ohledem na naše možnosti zpracování souhlasů ke zpracování osobních údajů je Váš souhlas vždy udělen do konce posledního dne kalendářního roku, ve kterém skončí zvolená délka platnosti, pokud oprávněný zájem nevyžaduje jinak.

Komu zpřístupňujeme osobní údaje?

Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen zaměstnancům společnosti jako správci osobních údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a dále případným zpracovatelům údajů, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. V současné době jde pouze o evidovaný minimální rozsah a dobu potřebné servisní podpory interních systémů. V souladu s článkem 28 odst. 4 GDPR jsou všichni zpracovatelé osobních údajů zavázáni k minimálně stejné míře ochrany osobních údajů jako naše společnost. Aktuální výpis z evidence zpracovatelů osobních údajů bude kdykoliv na Vaši žádost poskytnut.


V případě výkonu podpory k dodanému zboží, SW, licencí, servisních činností nebo vlastní dodávky zboží, SW a licencí, jsou nezbytné OÚ zpřístupněny i příslušnému výrobci a případně třetím stranám, se kterými má výrobce uzavřen smluvní vztah pokrývající rovněž požadavky GDPR.


Osobní údaje na přihláškách či prezenčních listinách konkrétních akcí jako jsou konference, workshopy, semináře, webmináře apod. mohou být v uvedeném rozsahu poskytnuty také spolupořadatelům či zástupcům výrobců, kteří se na uvedené akci partnersky podílejí.

Dále pak při poskytnutí osobních údajů v žádostech o produktové informace a testovací verze, mohou být data v uvedeném rozsahu poskytnuta výrobci.

Jaká jsou Vaše práva?

Jako subjekt údajů máte veškerá práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů, zejména pak práva zajištěná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi práva patří např. přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování.

Jak nás můžete kontaktovat s dotazy či požadavky?

Žádosti či požadavky lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby. Vaše požadavky či dotazy nám prosím zasílejte na následující kontakty: